Treball escrit. Recomanacions


No es pot escriure bé sense planificar ni revisar el text. La revisió i correcció ajudarà a:
·        detectar els problemes,
·        buscar solucions, i
·        millorar la capacitat d’escriure.
Un text és el resultat de diverses reescriptures. Al llarg de l'any l'alumnat produirà diferents textos i no sempre la revisió i correcció es farà de la mateixa forma. Així, els textos podran ser revisats:
·        Per persones diferents:
§         professorat,
§         alumnat,
§         tota la classe en una correcció col·lectiva;
·        Segons diferents aspectes:
§         la planificació de les idees,
§         l'esquema, l’adequació, la cohesió,
§         l'ortografia, els aspectes formals...).
·        En moments diferents:
§         a classe,
§         a casa,
§         durant el procés d'escriptura ,
§         després de diferents esborranys,
§         el producte final...
·        De maneres diferents:
§         es faran propostes de millora que seran discutibles,
§         se seleccionaran les idees que es consideren més rellevants en cada moment,
§         no sempre es donaran solucions correctes sinó que es faran indicacions perquè l'alumnat detecte el problema i busque solucions,
§         s'utilitzaran signes de correcció de forma que cadascun indique un tipus de problema,...
En tots els casos, l'alumnat haurà d’incorporar les anotacions al text i ha de millorar, per tant, els seus escrits.