Objectius mínins


1.      OBJECTIUS:
-          Aconseguir una adequada competència comunicativa, tant oral com escrita.
-          Ampliar i consolidar l’estudi i la competència de la gramàtica i el lèxic.
-          Comprendre i analitzar les característiques pròpies del textos de diferents tipus: literaris (teatre, poesia i assaig), privats (diari), publicitaris, dialogats, informatius i predictius.
-          Practicar la producció de textos dels tipus descrits.
-          Produir textos orals formals planificats i prèviament treballats per tal progressar en el nivell de competència oral.

2.      MATERIAL DIDÀCTIC:
-          Llibre de text: Valencià. Llengua i literatura, 4t ESO. Projecte ONA. Edicions Bromera.
-          Quadern individual per a apunts i activitats. Podrà ser demanat i, fins i tot, avaluat.
-          Quadern per a la producció escrita.
-          Material complementari elaborat pel Departament.
-          Llibres de lectura.
-          Diccionaris i Vocabularis.

3.      METODOLOGIA:
a)     Treball escrit: Anàlisi literari i producció de textos.
-          Planificació, des del punt de vista pragmàtic (paper i característiques de l’enunciador i el destinatari, finalitat de l’escrit, gènere).
-          Planificació des del punt de vista semàntic (selecció d’idees i organització de la informació).
b)     Treball oral: Anàlisi i producció de textos referits al discurs oral, tot parant atenció al canal emprat (fluïdesa, entonació, ritme, elements paralingüístics...)
c)     Lectura:
-          Treballar amb textos literaris.
-          Desenvolupar la capacitat de produir i interpretar textos literaris.
-          Fomentar l’hàbit de lectura i estimular el plaer de llegir.
-          Les lectures estan relacionades amb el gènere literari que s’estiga estudiant.
d)     Reflexió gramatical: Anàlisi i producció de textos en el discurs i dels procediments de cohesió del text.

4.      CRITERIS D’AVALUACIÓ:
-          La nota final serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions.
-          A més de les proves orals i escrites relatives als coneixements específics, es tindran en compte les activitats de classe i el control periòdic dels quaderns.
-          Es valoraran els continguts actitudinals.