dimarts, 25 de gener del 2011

TEXTOS EXPLICATIUS I ARGUMENTATIUS

Els textos explicatius exposen una matèria amb paraules clares, amb els passos o desenvolupaments necessaris, amb exemples, etc., a fi de fer-la comprendre o de donar-la a conéixer.

Els textos argumentatius, per la seua banda, presenten o formulen raonaments destinats a provar una proposició o idea a fi de convéncer.

Per travar o cohesionar aquests dos tipus de textos, existeixen expressions o mots que posen de relleu les relacions lògiques que hi ha entre les diferents unitats del text.


Activitat 1: Identifica els connectors
Activitat 2: Identifica els connectors i reordena el text
Activitat 3: Redacta un text a partir d'unes idees prèvies